18 νερόμυλους που λειτουργούσαν παλαιότερα στην περιοχή Θεολόγου.
One of the old watermils of Theologos.